ประวัติการชำระหนี้ คืออะไร สำคัญแค่ไหน

สำหรับคนที่มีบัตรเครดิต หรือคิดที่จะสมัครบัตรเครดิต รวมไปถึงคนที่ต้องการยื่นกู้สินเชื่อต่าง ๆ นั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้และมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของประวัติการชำระหนี้ เพราะมีความสำคัญต่อการเงินเป็นอย่างมาก ประวัติการชำระหนี้ คืออะไร มีความสำคัญแค่ไหน วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว

ประวัติการชำระหนี้ คืออะไร?

ประวัติการชำระหนี้ หรือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) คือ สถาบันที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและบัตรเครดิต รวมถึงประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท ทั้งบุคคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยได้ข้อมูลที่ส่งมาจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกประวัติการชำระหนี้ และนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตของแต่ละคน เพื่อที่เมื่อสถาบันการเงินต้องการขอเรียกดูรายงานข้อมูลประวัติการชำระหนี้ สำหรับคนที่ยื่นกู้สินเชื่อต่าง ๆ นั้น ทางบริษัทข้อมูลประวัติการชำระหนี้ก็จะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้ โดยข้อมูลที่จัดเก็บหรือรายงานในประวัติการชำระหนี้ นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว คือ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าของสถาบันการเงิน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลเลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส อาชีพ เป็นต้น โดยจะไม่มีข้อมูลเจาะจงอื่น ๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ คดีอาญา หรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์
  2. ข้อมูลสินเชื่อ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติในการขอสินเชื่อต่าง ๆ รวมไปถึงประวัติการชำระหนี้ ซึ่งหมายรวมถึงหนี้สินอื่น ๆ ทางการเงินด้วย เช่น บัตรเครดิตเช่าซื้อรถยนต์ ลิสซิ่ง ค้ำประกัน เป็นต้น โดยจะมีข้อมูลที่สำคัญ คือ

– ข้อมูลบัญชีสินเชื่อ ที่จะบอกว่าเรามีอยู่ทั้งหมดกี่บัญชี

– ประเภทและเลขที่บัญชีของสินเชื่อ

– สถานะของบัญชี

– ชื่อผู้ให้สินเชื่อ วงเงินอนุมัติ และวงเงินที่ใช้

– รายละเอียดของการชำระหนี้ที่ผ่านมา รวมถึงประวัติการผิดนัดชำระหนี้ด้วย

ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากไหน?

ข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากสมาชิกของประวัติการชำระหนี้ ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าหนี้ของเรานั่นเอง ที่รวมถึง ธนาคารทั้งของรัฐและพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 ได้บัญญัติให้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกประวัติการชำระหนี้ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องนำส่งข้อมูลของลูกค้าตนเอง ให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต โดยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วัน แต่ไม่ต้องขออนุญาต

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบ

ใครที่สามารถขอดูข้อมูลเครดิตได้บ้าง?

สำหรับข้อมูลของประวัติการชำระหนี้ นั้น จะอนุญาตให้ผู้ที่ขอดูได้คือ สมาชิกของประวัติการชำระหนี้ และบุคคลทั่วไปที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอดู ก็เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการอนุมัติสินเชื่อ หรือออกบัตรเครดิตให้เท่านั้น ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถขอดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเอง เพื่อให้รู้ถึงสถานะทางการเงิน โดยจะเสียค่าบริการในการขอดูครั้งละ100-150 บาท

ประวัติการชำระหนี้ สำคัญอย่างไร?

ประวัติการชำระหนี้ เปรียบเสมือนการบันทึกข้อมูลและพฤติกรรมในการชำระหนี้ของเราทั้งหมด ทำให้เราได้รู้ถึงสถานะทางการเงินของตนเอง ว่าในวันนี้เรามีหนี้อะไรอยู่บ้าง และมีประวัติการชำระหนี้เป็นอย่างไรก่อนที่จะไปยื่นกู้สินเชื่อต่าง ๆ ว่าเรามีโอกาสกู้ผ่านมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากข้อมูลระบุว่าเรามีการค้างชำระหนี้บ่อย ก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระหนี้ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นโอกาสในการขอสินเชื่อต่อไป และยังทำให้เราได้ตรวจสอบได้ว่ามีใครแอบอ้างนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ขอสินเชื่อต่าง ๆ หรือไม่ เพื่อป้องกันหนี้ที่เราไม่ได้ก่อได้อีกด้วย

หากค้างชำระค่าสาธารณูโภค จะทำให้ติดประวัติการชำระหนี้ หรือไม่?

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ค่ายมือถือ เหล่านี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัท จึงทำให้ประวัติการชำระหนี้ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการชำระ หรือค้างชำระ ของสาธารณูปโภคทั้งสิ้น เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตให้ดำเนินการจัดเก็บ หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษทางอาญาอีกด้วย ดังนั้น หากเราค้างค่าบริการโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ค่าน้ำ หรือค่าไฟ ก็ไม่ได้แปลว่าจะติดประวัติการชำระหนี้ นั่นเอง

และทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ ว่าคืออะไร และมีความสำคัญแค่ไหน เมื่อเรารู้แล้วว่าประวัติการชำระหนี้จะบันทึกประวัติทางการเงินของเราทุกอย่าง ก็พยายามอย่าผิดชำระหนี้ หรือปล่อยให้มีหนี้ค้าง เพราะหากว่าวันหนึ่งที่เราต้องการยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ กับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินนั้น ประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้การอนุมัติยากขึ้นหรือไม่ผ่านได้นั่นเอง

Elite the details of knowing the Blockchain news

A New Horizon in Data Sharing Framework

Blockchain is a shared distributed data source for peer-to-peer transaction. The core of this modern technology is bitcoin – a digitally encrypted budget for controlling transaction and settlement system which was presented in 2009. This transaction monitoring system is decentralized and usually runs without any intermediary. These purchases are backed by a collection of network nodes and also recorded in a communal journal referred to as blockchain. The Internet of Things Iota is a cyber-physical network of interconnected computing gadgets, digital objects, and individual with special system IDs. The objective of the Iota area is to offer a single factor of combination and transfer data online without the need for human or computer interference.

Blackchain

There is a detailed partnership in between blockchain and IoT. IoT providing service entities may discover options utilizing blockchain innovation. The joint system can establish and videotape a Blockchain News secured dataset. Such database and records are secured against change and theft, supplied that it is extremely protected and malware protected. The duo can construct transparency and responsibility while moderating service development mechanisms. Blockchain itself can help reduce workplace mismanagement, overhanging expense and also service unpredictability through its interconnected servers. The electronic journal can establish a cost-efficient service and also administration system where anything can be successfully exchanged, effectively kept an eye on and tracked. This process removes the demand for central administration system, which essentially removes many governmental red tapes and streamlines company processes. The business adoption of this technology is using immersive system in IoT domain and also within company ventures.

Blockchain basically empowers the interconnected IoT devices to partake in protected data exchanges. Companies and service entities can utilize blockchain to handle and refine information from edge gadgets, such as RFID-based possessions Radio-frequency recognition, machine understandable barcode and also QR code, infrared bluster IR Bluster or gadget information. If integrated to organisation arrangement, the IoT side devices will be able to move the blockchain-based documents to upgrade agreements or validate interaction network. For example, if an IoT made it possible for and RFID tagged property with delicate geographical area and confidential information transfers to one more undesignated point, the details will be instantly saved and also upgraded on a blockchain ledger and needed actions will be taken if the system is designated. As the item breakthroughs to various areas, the system allows the stakeholders to get standing of the bundle’s location.

To appreciate the fruit of the blockchain allowed IoT framework, business organizations need to bear four standard principles:

Price Reduction

The side tools require to decrease operation processing time and also remove the IoT entrances or internet middleman’s within the system. Because data sharing, and also info are interacted within the system, eliminating extra protocol, program, hardware, network, node or interaction cuts the overhead expenses.

Best Online Payday Loans

This article comprises of the legally established online Payday Loan companies that have been following all the applicable state laws.  Bear in mind that these are merely suggestions based on the quality of their service, pricing and direct client’s reviews and ratings.  You may find a company not listed here which may be better offering to you as per your needs and requirement.

Payday loans, despite all the convenience, are extremely expensive.  It is recommended to only use it as a last resort.  Many of these companies have high service fees along with increasing rate of interests and other costs associated with them.  The three services our payday lenders in this content provide include loans, installment loans along with line of credit.

Best Company in USA

One of the most renowned payday lenders in USA is Check into Cash.  It operates in over 32 US states and extends economically affordable fees, thus making it number 1 lending company. Bear in mind, although it is one of the most economical amongst its competitors, it is still very expensive.  Once again, payday lending services should only be utilized as a last option.

In order to understand the fees, let us take an example of Check into Cash in Oregon State.  For every $100 that you borrow, the company charges you approximately $13.  In other states such as Texas and Wisconsin, it may charge up to $15 for every $100.  There are many states where Check into Cash only has online presence.  Although the process of application may be similar to that of in store, but the processing time is much greater.  At times, it may take up to two days to complete the processing.  On contrary, the in store application and loan may be approved immediately.

Best Online Payday Loan Company

Speaking of online payday lenders, the best in its area is CashNetUSA.  One of the largest benefits is time saving.  You need not waste time traveling to the nearby store or standing in line.  With its presence in over 28 states, it is a reliable company to consider for online payday lending.

Similar to Check Into Cash, CashNetUSA has varied service fees depending on the USA state.  The fees may be dependent on the rules and regulations of the state for lending fees.CashNetUSA charged minimum $9 for every $100 loan amount and maximum $25 for every $100 loan.

Due to its efficient online service, it has fast application approval system online.  At times you may be fortunate to get your application approved in as soon as five minutes.  The basic requirement of applying for the loan is minimum 18 years of age along with US citizenship and verified source of income and bank account. Learn more the best online payday loan companies at chwilowka-bik.pl.

Benefits of online tax rebate calculator

Tax and the rebates on the tax are the daunting process sensed by the people. Numerous of people on the society have less idea on the calculating the tax refund. In those times, depending on the others is the only option that people have.  If you are one of them, who sensing hard to calculate the tax rebates, technology is the one thing that you should prefer. The solution for the problems and the complications on the life are available by using the technology wisely. The web technology and the web developers make the online tax calculator possible. Those who are searching the solution on the internet can reach the target on the minimal efforts. Prefer the online calculator on the internet and minimize the efforts on calculating the tax rebates.

When you hear the word online tax rebates calculator, numerous doubts will arise inside you. Certain people think that is not an efficient way of calculating the tax rebates but on the contrary, the online tax calculators are more beneficial to the people. The quality of the service and the accuracy is high on this online calculator and thus preferring them, people are saving their valid time. It takes very minimal time to calculate the tax rebates and preferring the helps of the others are also reduced by preferring them. If you prefer the smart choice on your life, go with the online calculator for the tax rebates.

The online calculators eliminate the chances of errors. As the advantages of preferring them are high, people can use them to ease this daunting process. Numerous websites are available on the internet which allows the people to use the online tax calculator.  But choosing the right one is what more important for the people. CIS Tax Rebate Calculator on the internet is one of the prominent one on the internet which offers better service to the people. By preferring them, you will ease all the complications on the calculating the tax rebates. The efficacy and the accuracy of the calculation are also high on them.

Try to read the reviews available on the website to find the experience of the people by using those online calculators. The smart people make the decisions after reading the reviews.  The reviews express the quality and the other things on using those calculators.  Make use of those reviews and choose the right one on the internet.